കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരംനിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ?

താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയുടെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭരണ വിഷയം:

യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനാനുമതി ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുന്നു ?

നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര വിഷയങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ?

ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലാണ് വിദ്യാഭ്യസത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് ?

കറൻസിയും റിസർവ്വ് ബാങ്കും ഏതു ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ?

ആശുപത്രികളും ഡിസ്പെൻസറികളും ഏതു ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ?

കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ നിയമനിർമാണം നടത്താൻ അധികാരമുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ പട്ടികയേത് ?

നീതിന്യായ ഭരണം കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് ഏതുവർഷമാണ് ?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏവ ?

  1. വിദ്യാഭ്യാസം 
  2. ജയിൽ 
  3. വനം 
  4. ബാങ്കിങ് 

ഇനിപ്പറയുന്ന ജോഡികൾ പരിഗണിക്കുക .

ലിസ്റ്റ്                                                    വിഷയങ്ങൾ

1. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്                 എയർവേസ്, തുറമുഖങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ്

2. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്                            വനങ്ങൾ, ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം

3. സമവർത്തി ലിസ്റ്റ്                മദ്യം, കൃഷി, ഭൂമി

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോഡികളിൽ ഏതാണ് ശരി?