വളപട്ടണം പുഴയിലെ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന അണകെട്ട് ഏത് ?