അടയാളം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

' നിണം ' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ?

സഞ്ചാരം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?

' അംഹ്രി ' എന്ന പദത്തോട് അർത്ഥസാമ്യം ഉള്ള പദം ഏത് ?

"One good mother is worth hundred school-masters " എന്ന വാചകത്തിന്റെ മലയാള അർത്ഥം

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

സമുദ്രം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സമ്പത്ത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

കഴുത്ത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാണ്?

"നിര" എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത്?

ഉത്ഭവം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

" മടു " എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

"വാതം " എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ?

അംസകം : ഭാഗം, അംശുകം:.........?

കദനം അർത്ഥം എന്ത്?

തെറ്റായ ജോഡി ഏത്?

ശ്രേണി അർത്ഥമെന്ത്?

ആകാരം അർത്ഥമെന്ത്?

ഇവയിൽ "വണ്ട്" എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?

താഴെത്തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ദാനമായി സ്വീകരിക്കുക' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം

താഴെ പറയുന്ന ശൈലികളിൽ അർത്ഥവുമായി യോജിക്കുന്നവ ഏതെല്ലാം ?

  1. മർക്കടമുഷ്ടി- ശാഠ്യം  
  2. നളപാകം- ഒരു കുറവുമില്ലാത്തത് 
  3. കാപ്പുകെട്ടുക - ഒരുങ്ങുക    
  4. ധനാശി പാടുക - അവസാനിപ്പിക്കുക

 

കൗമുദി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം