നാമവിശേഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര്

കറുത്ത പശു എന്ന വാക്യം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ?

ചുവന്ന പൂവ് എന്തിനു ഉദാഹരണം ആണ്