1 × 2 × 3 × ….. × 15 ൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിലെ അവസാന അക്കം ഏതാണ് ?

√0.0016 × √0.000025 × √100 =?

50.05 + 3.7 = ?

0.04 x 0.9 = ?

52.7 / .......= 0.527

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ന്യൂനസംഖ്യ ഏത്?

0.58 - 0.0058 =

0.1 x 0.01 x 1001-ന് തുല്ല്യമായതേത് ?

(5^4 × 5^3) / 5^7 ?

300 നും 500 നും ഇടയിലുള്ള 7 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?

0.000312 / (0.13 x .2 )

4^n = 1024 ആയാൽ 4^(n-2 ) എത്ര ?

(-1)^100 + (-1)^101 =

42.03 + 1.07 + 2.5 + 6.432 =

√0.0121 =_____

51x15-15 = ?

54756 എന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമൂലത്തിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ?

12×17512\times175 എന്നതിൽ എത്ര ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ട് ?

50 ÷ 2.5 =

കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് ?

52.7÷.....= 0.527

0.999-നോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ 2 ലഭിക്കും?

0.08×2.50.0250.08 \times\frac{2.5}{0.025} = ......

24.41+21.09+0.50 + 4 എത്ര?

12.5 ÷ 2.5 - 0.5 + 0.75 = .....

5.29 + 5.30 + 3.20 + 3.60 = ?

വില കാണുക : 23.08 + 8.009 + 1/2

18.793 നോട് ഏതു സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 50 കിട്ടും?

122.992 - ? = 57.76 + 31.1

110+3100+51000\frac{1}{10}+\frac{3}{100}+\frac{5}{1000} എന്നതിന്റെ ദശാംശ രൂപം ?