ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക .

2, 6, 7, 11

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

Write down the pair which is different from the others.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക, 144,625,28,36

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ വ്യത്യസ്തമായത് ഏത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നുമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതേത് ?

ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മറ്റുള്ളവയോട് യോജിക്കാത്തത് ഏത് ?

ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റയാൻ ആര് ?

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക :

ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കുക :

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക :

TRANQUILITY എന്ന വാക്കിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്ക് ഏത്?

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക

വ്യത്യസ്തമായ സംഖ്യ ഏതാണ്?

Choose the word which is least like the other words in the group.

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏതാണ് ?

3, 4, 10, 32, 136 , 685, 4116

കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക?

ഒറ്റയാൻ ഏത്?

താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ?

കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് : 2-8, 3-27, 4-32, 5-125

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.

ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്നത് ?

Find the odd one in the group : 27, 35, 47, 52, 63

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക:

കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്?

13,17,19,21,23 ഇവയിൽ കൂട്ടത്തിൽപെടാത്ത സംഖ്യ ഏത്?

ഒറ്റയാൻ ഏത് ? 61,71,41,91

ഒറ്റയായ സംഖ്യാ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക : ACE, KMO, GHJ, RTV

തെറ്റായ പദം കണ്ടെത്തുക

3, 7, 11, 15, 19, 25, 27, 31

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.