ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക .

2, 6, 7, 11

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

Write down the pair which is different from the others.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക, 144,625,28,36

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?

ചുവടെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ വ്യത്യസ്തമായത് ഏത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നുമാത്രം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതേത് ?

ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത് ?

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മറ്റുള്ളവയോട് യോജിക്കാത്തത് ഏത് ?

ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റയാൻ ആര് ?

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക :

ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക :

കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കുക :

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക :

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക

വ്യത്യസ്തമായ സംഖ്യ ഏതാണ്?

Choose the word which is least like the other words in the group.

ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ സംഖ്യ ഏതാണ് ?

3, 4, 10, 32, 136 , 685, 4116

കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക?

ഒറ്റയാൻ ഏത്?

താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ?

കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് : 2-8, 3-27, 4-32, 5-125

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.

കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക :

ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്നത് ?

Find the odd one in the group : 27, 35, 47, 52, 63

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക:

കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത്?

13,17,19,21,23 ഇവയിൽ കൂട്ടത്തിൽപെടാത്ത സംഖ്യ ഏത്?

ഒറ്റയാൻ ഏത് ? 61,71,41,91

ഒറ്റയായ സംഖ്യാ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക : ACE, KMO, GHJ, RTV

തെറ്റായ പദം കണ്ടെത്തുക

3, 7, 11, 15, 19, 25, 27, 31

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.