ഒരു സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു “ഇവളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മായിഅമ്മയുടെ ഏക മകളാണ്” സ്ത്രീക്ക് അയാളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ?

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദരന്മാരാണ്. E യുടെ ആരാണ് A ?

P എന്നത് Q ന്റെ മകനാണ്. R എന്നത് Q ന്റെ പിതാവാണ്. S എന്നത് Q ന്റെ മകളാണ്. എങ്കിൽP യും S ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?

ഒരാളിനെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു: “അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകനാണ്.'' എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ്?

ഒരു കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും, അമ്മയും, അവർക്ക് വീവാഹിതരായ മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട്. മക്കൾക്കെല്ലാംരണ്ട് മക്കൾ വീതവുമുണ്ട്. കടുബത്തിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്ര?

ഒരാളിനെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു : - “അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകനാണ്.” എങ്കിൽ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ് ?

രാജുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ രാജുവിന് വനജ യോടുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?

A, X ന്റെ സഹോദരിയും X, Y യുടെ മകളും Y, Z ന്റെ മകളും ആകുന്നു. എങ്കിൽ A യ്ക്ക് Z നോട്ടുള്ളബന്ധം എന്ത്?

കുട്ടന്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ്. എങ്കിൽ ഗീത കുട്ടന്റെ ആരാണ്?

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്. C, D യുടെ സഹോദരനാണ്. E, C യുടെ അമ്മയാണ്. B യും D യും സഹോദര ന്മാരാണ്, E യ്ക്ക് A യുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

B - യുടെ അമ്മ A - യുടെ അമ്മയുടെ മകൾ ആണ്. A - C യുടെ സഹോദരൻ ആണെങ്കിൽ. A എങ്ങനെ B - യോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

രാജുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകൻ ആണെങ്കിൽ രാജുവിന് വനജയോടുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?

A, B യുടെ അച്ഛനാണ്, B യുടെ ഏക സഹോദരനാണ് C C യുടെ മകൻ D യും അമ്മ E യും ആണ്.B യുടെ മകൾ ആണ് F. എങ്കിൽ F, E യുടെ ആരാണ് ?

ഒരു ഫോട്ടോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സനൽ പറഞ്ഞു “ദീപ എന്റെ അപ്പുപ്പന്റെ ഒരേയൊരു മകന്റെ മകളാണ്: അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദീപയ്ക്ക് സനലിനോടുള്ള ബന്ധമെന്ത്?

P എന്നത് Q ൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്നാൽ Q എന്നത് P യുടെ മകനല്ല.എന്നാൽ Pയും Q വും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ?

ഒരു ഫോട്ടോ ചൂണ്ടി സനൽ പറഞ്ഞു ദീപ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരേയൊരു മകന്റെ മകളാണ്. അങ്ങനെയായാൽ ദീപയ്ക്ക് സനലിനോടുള്ള ബന്ധം എന്ത്?

സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ വിജയൻറെ മകനാണ്.ഗോപാലന്റെ മക്കളാണ് സജിയും സുധയും.എങ്കിൽ വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

അമിത്തിന്റെ അച്ഛൻ അരവിന്ദന്റെ അച്ഛൻറെ ഏക പുത്രനാണ്. അരവിന്ദന് സഹോദരനോ മകളോ ഇല്ല. അമിത്തും അരവിന്ദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

A എന്നത് D യുടെ അമ്മയാണ് . B യുടെ മകളാണ് C , C യുടെ ഭർത്താവ് F. A യുടെ ഭർത്താവ് G യും - B ,A യുടെ സഹോദരിയും ആയാൽ G യും D യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

അമൽ അരുണിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ എൻറെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരേയൊരു മകളുടെ ഒരേയൊരു മകളെ കണ്ടു എങ്കിൽ അമൽ ആരെയാണ് കണ്ടത് ?

ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. - അവരുടെ ഒരേയൊരു സഹോദരൻ എൻറെ അച്ഛൻറ ഒരേയൊരു മകനാണ്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ അയാളുടെ ആരാണ്.

If' 'P+Q' means 'P is the father of Q, 'P x Q' means P is the brother of Q','P-Q' means 'P is the mother of Q' Then which of the following is definitely true about 'C-A+B'?

Pointing of a lady, a man said: "The son of her only brother is the brother of my wife." How is the lady related to the man?

'A x B' means 'A is mother of B' . 'A - B' means 'A is brother of B' . 'A + B' means 'A is sister of B'. A ÷ B' means 'A is father of B'. Which of the following means 'F' is paternal grand father of H?

മനുവും ബിനുവും സഹോദരന്മാരാണ്. അനുപമയും ശ്രീജയും സഹോദരിമാരാണ്. മനുവിന്റെ മകൻ ശ്രീജയുടെ സഹോദരൻ ആണ്. എങ്കിൽ അനുപമയ്ക്ക് ബിനുവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

A, Bയുടെ ഭർത്താവാണ്. Cയും Dയും Bയുടെ മക്കളാണ്. E, A യുടെ അച്ഛനാണ്, എങ്കിൽ E യുടെ ആരാണ് B?

ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സൗമ്യ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞു “അവർ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏക മകളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഏക മരുമകൾ ആണ്. ആ സ്ത്രീക്ക് സൗമ്യയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman?

'A+B' means A is the daughter of B. A x B means A is the son of B. A-B means A is the wife of B. If A x B-C which of the following is true?

ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപിൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. "എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ് അവളുടെ അമ്മ" എന്നാൽ വിപിൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരാണ്?

സജിയുടെ അച്ഛൻ ഗോപാലൻ, വിജയന്റെ മകനാണ്. ഗോപാലൻറ മക്കളാണ് സജിയും സുധയും. എങ്കിൽ വിജയനും സുധയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?

ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജെസ്സി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഇത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മകന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരേയൊരു മകളാണ്.'' ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ജെസ്സിയുടെ ആരാണ് ?

B യുടെ സഹോദരിയാണ് A . C യുടെ സഹോദരനാണ് B . D യുടെ മകനാണ് C . എങ്കിൽ A യുടെ ആരാണ് D ?

B യുടെ മകനാണ് A. C യുടെ അമ്മയാണ് B, D യുടെ മകളാണ് C. A യുടെ ആരാണ് D ?

രാധയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാം പറഞ്ഞു. ' എൻറ അമ്മയുടെ മകളുടെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അവർ ', ആ സ്ത്രീ ശ്യാമിൻ്റെ ആരാണ് ?

രാഹുലിനെ നോക്കി നിഖിത പറഞ്ഞു , ' അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ്. എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് സുമിത എന്നാണ് ', എങ്കിൽ സുമിതയുടെ ആരാണ് രാഹുൽ ?

റാം , മാധവന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രന്റെ സഹോദരൻ ആണ്. എങ്കിൽ റാം മാധവന്റെ ആരാണ് ?

P, Q, R എന്നിവരുടെ സഹോദരി ആണ് 'C'. 'Q' വിന്റെ അച്ഛൻ 'D' ആണ്. 'P' എന്നയാൾ 'Y' യുടെ പുത്രനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ?

P + Q എന്നത് P യും Q വും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണ് എന്നാണ്. P x Q എന്നത് P യുടെ അച്ഛനാണ് Q എന്നാണ്. P - Q എന്നത് P, Q എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നാണ്.E യുടെ മുത്തച്ഛനാണ് F എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം?

ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു “അയാളുടെ സഹോദരന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ്. ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് ?

PxQ means 'P is the mother of Q' P + Q means 'P is the brother of Q' P - Q means 'P is the sister of Q' P÷Q means 'P is the father of Q' Which of the following shows 'A is the maternal uncle of B'?

ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പുരുഷനെ ചൂണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, “അവന്റെ സഹോദരന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഏക മകനാണ്.'' ഫോട്ടോയിലെ പുരുഷനുമായി സ്ത്രീഎങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

ലളിതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആകാംക്ഷ പറഞ്ഞു, "എന്റെ മകളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മായിയച്ഛന്റെ ഏക മകനാണ് അവൻ." ലളിതയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആകാംക്ഷയുടെ അച്ഛനുമായി എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട്?

ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നേഹ പറഞ്ഞു, 'അവൻ എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ഒരേയൊരു മകന്റെ ഏക മകനാണ്. അവൾ ആ ആൺകുട്ടിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

H ന്റെ സഹോദരിയായ M ന്റെ അമ്മയാണ് D എങ്കിൽ, B യുടെ ഭർത്താവാണ് A. H ന്റെ സഹോദരിയാണ് B എങ്കിൽ, D എങ്ങനെയാണ് A യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?