ജീവകം ' C ' യുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ?

ജലദോഷത്തിനു കാരണമായ രോഗാണു :

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ജീവിത ശൈലീരോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ജലജന്യരോഗം ഏത് ? 

  1. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ 
  2. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി 
  3. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി 
  4. ലെപ്‌റ്റോസ്‌പൈറോസിസ് 

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സാംക്രമിക രോഗം ഏതാണ് ?

ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഫ്ളൊറോണ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം ഏത് ?

ജീവകങ്ങളും അവയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളുമാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക

ജീവകം ഇ ഹീമോഫീലിയ 
ജീവകം കെ പെല്ലഗ്ര
ജീവകം ബി3 പെർണിഷ്യസ് അനീമിയ 
ജീവകം ബി12 വന്ധ്യത