ആർത്തവ അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങൾ സൗജന്യമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം ?

പൂര്‍ണമായും കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ സുരക്ഷയില്‍ പറന്ന ലോകത്തിലെ പ്രഥമ വിമാനം ?

ലോകത്തിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഫ്ലോട്ടിങ് ഹൗസുകൾ നിർമിച്ചത് എവിടെ ?

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് (conjugate) വാക്സിനായ "Soberana 02" വികസിപ്പിച്ച രാജ്യം ?