ലോക ഭൗമദിനം:

ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദിനം ?

ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ?

അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ ദിനം ?

ലോക ക്യാൻസർ ദിനം ?

ലോക വനിതാ ദിനം

അന്താരാഷ്ട്ര നവ്റോസ് ദിനം ?

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മനുഷ്യാവകാശദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷം ?

മരുഭൂമീകരണവും വരൾച്ചയും നേരിടാനുള്ള ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ?

ലോക മണ്ണ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്?

ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമേത്?

മാതൃ ഭാഷ ദിനം എന്നാണ് ?

ലോക വന്യജീവി ദിനം എന്നാണ് ?

2021-ലെ ലോക വന്യ ജീവി ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം എന്ന്?

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ യാത്ര ദിനം ?

ലോക പുസ്തകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ "പുസ്തക തലസ്ഥാനമായി" തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം ?

ലോക നൃത്ത ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ?

2021-ലെ ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്രദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

2021-ലെ ലോക നഴ്സസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

യു.എൻ സമാധാന സേനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ?

2021ലെ ലോക പുകയില വിരുദ്ധദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

2021ലെ ലോക സമുദ്രാദിനാചാരണ പ്രമേയം ?

2022ലെ ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

2022-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന എന്ന് മുതലാണ് ജൂലൈ 25ന് ലോക മുങ്ങി മരണ പ്രതിരോധദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ?

' ലോക കൈ കഴുകല്‍ ദിനം ' എന്നാണ് ?

ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക:

i) 2021ലെ പ്രമേയം - "അസമത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. എയ്ഡ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുക"

ii) ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ 2030 ഓടുകൂടി എച്ച്ഐവി അണുബാധ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.

iii) ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് ദിനം ആചരിച്ചത് 1987ലാണ്.

iv) ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടയാളപ്പെടുത്തിയ പതിനൊന്ന് ഔദ്യോഗിക ആഗോള പൊതുജനാരോഗ്യ കാമ്പെയ്‌നുകളിൽ ഒന്നാണ് ലോക എയ്ഡ്‌സ് ദിനം.

അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക

i. 2021ലെ പ്രമേയം - "Aviation: Your Reliable Connection to the World"

ii. ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ 50-ാം വാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ ദിനം  ആഘോഷിക്കുന്നു.

iii. അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ്.

2022ലെ ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ?

ഇസ്ലാം വിദ്വേഷ വിരുദ്ധ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആചരിക്കുന്നത് ?

ലോക പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യ ദിനം ?