ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- "ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവൻ"

'രാഗം ഉള്ളവൻ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തുക ?

'വാരിയിൽനിന്ന് ജനിച്ചത്' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

ശരിയായ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ് ? 

 1. ചേതനയുടെ ഭാവം - ചൈതന്യം 
 2. സാരം ഗ്രഹിച്ചവൻ - സാരഗ്രാഹി 
 3. അതിരില്ലാത്തത് - നിസ്സീമം 
 4. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് - സുകരം 

' ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ' എന്നതിന്റെ ശരിയായ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ് ? 

 1. പ്രദാനോൽക്കൻ 
 2. സദായാസൻ 
 3. വൈണികൻ 
 4. ബാഹുജൻ 

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ പദം ഏതാണ് ? 

 1. അഞ്ജനം 
 2. അനകൻ 
 3. അതിപതി 
 4. അതിഥി 

' ഭാര്യ മരിച്ചവൻ ' എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ് ?

 1. വിഭാര്യൻ 

 2. ഹതാശൻ 

 3. വിധുരൻ 

 4. ഭൈമി 

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ ഒറ്റപ്പദം ഏതൊക്കെയാണ് 

 1. അഗ്നിയെ സംബന്ധിച്ചത് - ആഗ്നേയം 
 2. ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ - സാംപേക്ഷത 
 3. ക്ഷമാശീലം ഉള്ളവൻ - തിതിക്ഷു 
 4. ഉയരം ഉള്ളവൻ - പ്രാംശു 

ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ?

 1. പറയുന്ന ആൾ - വക്താവ് 
 2. കാണുന്ന ആൾ - പ്രേക്ഷകൻ 
 3. കേൾക്കുന്ന ആൾ - ശ്രോതാവ്