360, 120, 30, 6, _____ വിട്ട ഭാഗത്തെ സംഖ്യ ഏത് ?

11 , 8 , 4 , -1 , _____ അടുത്ത സംഖ്യ ?

ഒരു ടാങ്കിൽ 1500 l വെള്ളം കൊള്ളും. അതിന്റെ 3/10 ഭാഗം വെള്ളം ഉണ്ട്. എങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ടതിൽ ?

BOX എന്നത് CDPQYZ എന്നെഴുതാമെങ്കിൽ HERO എന്നത് അതേ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെഴുതാം ?

KING = GEJC ആയാൽ LORD = ---------

WORD = 12, NUT = 11 ആണെങ്കിൽ CORD = ?

YAW = 7 ഉം SEA =5 ഉം ആണെങ്കിൽ TEST = ________

"SAD = 814", "CAT = 317", "EAR = 519" ആയാൽ "DEAR നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏത് ?

In a certain code BOAT is coded as 2-40-4-30 and PINK is coded as 28-22-32-18.How will the word RUSH coded:

FRIEND നെ HUMJTK എന്ന് കോഡ്ചെയ്താൽ മെഴുകുതിരി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

' MISSIONS ' 'MSIISNOS' എന്ന് കോഡ് ചെയ്‌താൽ .'ONLINE' എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും ?

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, SUNLIGHT = 64, FLOWER = 36 ആണെങ്കിൽ, SUNFLOWER-ന്റെ കോഡ് എന്താണ്?