സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ചെലവഴിക്കാനാകുന്ന തുകയുടെ പരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുയോജ്യമായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക.

A. ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ a. 75 ലക്ഷം രൂപവരെ
B. നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍b. 28 ലക്ഷം വരെ
C. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തെ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽc. 95 ലക്ഷം രൂപ വരെ
D. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽd. 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ